AnimeSuki Forums

Register Forum Rules FAQ Members List Social Groups Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   AnimeSuki Forum > Members List

Notices

*Author

Triple_R Triple_R is offline

Senior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1381 to 1390 of 3170
 1. totoum
  2013-05-29 16:18
  totoum
  Sorry if this sounds like some french patriotic pride but

  Quote:
  Honestly, the biggest thing hurting anime in the west right now is that Bleach, Naruto, and One Piece are all really, really old (if not finished), and there just hasn't been much rising to take their place.
  North America isn't the whole west
  One Piece is popular in France, the manga is a bestseller and the anime airs weekdays on national TV (and not latenight but at the time of the day people actually watch)
  Not that anime hasn't its issues in France , but its history and how mainstream it's been over the ages is very different from north america. (and Spain and Italy have their own history as well)
  I know this is an english speaking website but it still hurts to feel ignored when the "west" is mentioned
 2. RRW
  2013-05-29 02:22
  RRW
  h͖͍̫͇͋ͫ͋͒ͪ̔ḭ̯͍͂ e̲͙͇͓ͣ̓̑ͦ͊v̬̒̌e͐ͪr̬͇̳͎̮̀͆̔ý̯̟̘̰̙̜n͍͍̞̤͔̫̈ͪe͛ͭ
  ṭ̬̖̔̈ͯ͗̄͒h̺̟̩͕͎ͨ̌ͣ͛̑ͯ͒is̃̌ͩ̑̿̆ ḭ̯͍͂s̱͚͔̯̰̺̺͛̃̆͆ͣ ̝̠p̲̦̭̝ͫ̊ȓ̮̺͂o̬̙ĝ̜͚̀̏ͫr̟̙͕̤̬͎̳̼̘̠̒̎m̠͕͚̞̐͐́ ͖̳̩̖̫̱̲̐͊ͪ͒͛̚ṟr̥ͦͨ̑w̳͎̩̣̣̻͐̇͒̏ ̟̲͊̑ͥ̏̂̓̽̅s̱͚͔̯̰̺̺͛̃̆͆ͣṕ͚̼̍͌̓e͎̲͈̙͑̓ͧ͂̃̏a̮͖̰̪͗͛̇k̻ i̘̖n͖̞̆ǵ̟̝̗̃ͭ̃͂́̋
  h̥̤̟͕̙e͍͎̫ͬ̋̍͛͋ṟ̝̦̫e̬͇̻͖̼̙͇ͬ̽̓̐̈́̌ ḭ̯͍͂s̱͚͔̯̰̺̺͛̃̆͆ͣ yͪo͋̄͛̇ͫ̏ǔ̞͖͎̹̹̼͎̊̌ͮ̓ͯͭŕ͖̪̫͈͉̪̈̇̂̔͆͂ͭ͆ͨ͋̏̀ ḏ̲̜̜̾ͪ̎̊͗͌a̫̬͎̫̣̮̰ͮl͉̙̰ͦỷ̳͚̩̭̓̿͐̚ Ŕ͇̳̣̲̲͎̻͎͔͍͑͆̋ͬ̽́ͦṇ̯̟̇̏̎d͙̗̦̥̍̈ͬ͊̂̑͑oͥ̐m̾ ̘̝ͦͫ́̓ P̫̿ͩ̉͌ͨͅǐ̤͍̺͖̣̩ͅc̹͙͕̬͉͓͔̲̣̳̞̠ͧ͐̈̿̊ͪ͊̋͊̓̌̿̔ͅ t̠̣͓͍̜̮͉ͣ̍ḧ͉͉̪̫ͯͪe̺̲̳͌͛̒͂̈́̚ ̱͉̟̣̝̼̯̙̤ͥ̈́́̄̌̄ͫo̠̼̩͚̲̔ḟ̘̼̝̗͚̳͇̜̝̰͗ͩ͆̋ Ď̘̞̝̰̖͉̋̍̂ͅa͓̯̳̰͉͙ẙ̬͙͔̗̝̗̯̔̎͐̎̍

  Images
  Ŕ͇̳̣̲̲͎̻͎͔͍͑͆̋ͬ̽́ͦṇ̯̟̇̏̎d͙̗̦̥̍̈ͬ͊̂̑͑oͥ̐m̾ ̘̝ͦͫ́̓ P̫̿ͩ̉͌ͨͅǐ̤͍̺͖̣̩ͅc̹͙͕̬͉͓͔̲̣̳̞̠ͧ͐̈̿̊ͪ͊̋͊̓̌̿̔ͅ t̠̣͓͍̜̮͉ͣ̍ḧ͉͉̪̫ͯͪe̺̲̳͌͛̒͂̈́̚ ̱͉̟̣̝̼̯̙̤ͥ̈́́̄̌̄ͫo̠̼̩͚̲̔ḟ̘̼̝̗͚̳͇̜̝̰͗ͩ͆̋ Ď̘̞̝̰̖͉̋̍̂ͅa͓̯̳̰͉͙ẙ̬͙͔̗̝̗̯̔̎͐̎̍
  Sorry; dynamic content not loaded. Reload?
  Ȋ͔̙̜ͤͮ͛ͫ͌ h͙̫͉̘͎o̮̪̳ṗ̙ͩ͋e͉̮̠̱̜͙̓ͪ͋ ̮̯̙̙͎yͪo͋̄͛̇ͫ̏ǔ̞͖͎̹̹̼͎̊̌ͮ̓ͯͭ ̘̅͛l̮ͧ̒͋̋̋ḭ̘̭̱̬͚̬ͯ̄ͭ͑̇͋k̳̲e̾ͭ͑̂ ̟̺ͫ̈́̽̌ͪ̚ͅȋ͓͍͙̗̑ͅt̑
  h̠͍̲̙̹̗̱ḁ͇̼͇̮̿͗͑̇̚ͅv͔ͩͤͦ̓ͬ̀e̹̓̒ a͓̯̳̰͉͙ ͋̀̋̈́ͬḍ̀́̿ͥ̒ͩa͖̘̰ͧ̃͂ͦ̃ͣy̱̻̙̞ ṉ̩̱̙ỉͯ͂ͫ̈c̞͉̰̩̝̋̎̽ͨe̮̺̝͙̬ͯ  (◕‿◕✿)
 3. 0utf0xZer0
  2013-05-29 01:11
  0utf0xZer0
  One other weird thing that I wanted to put in my last post but didn't consider entirely on topic: I've had female moe fans tell me that they started as either a Pokemon fan or general video game fan with mild anime interest, and then transitioned into moe fans after finding promo art for To Heart 2 online and wondering what it was all about. On two separate occasions. Which wouldn't be so surprising if it weren't for both dropping the same name in a rather small sample size.

  On it's own it probably doesn't mean a lot, but combined with some other stories I've heard, I get the impression there's quite a few fans out their whose "origin stories" don't quite fit the norm.
 4. Archon_Wing
  2013-05-28 14:07
  Archon_Wing
  Well, I have to admit to giggling at your FF, but I don't think it's impossible without such a reaction. But at least you keep characters in character than your average doujin XD.

  Here, take moar yuri implications from Gen then: http://www.youtube.com/watch?v=QFeYxuSQydo
 5. kyp275
  2013-05-28 06:29
  kyp275
  \o/

  and yes, S;G is awesome
 6. RRW
  2013-05-27 17:06
  RRW
  ~「hi everyone」~
  ~「this is program RRW speaking」~
  ~「that only do "random pic of the day" and gif request」~
  ~「program RRW only able to answer the question with "yes", "no" or "maybe"」

  ~「Question: what anime this form?」~


  Images
  Random Pic of the Day
  Sorry; dynamic content not loaded. Reload?

  ~「I hope you like it!」~
  ~「have a nice day」~
 7. RRW
  2013-05-26 19:56
  RRW
  ~ 「안녕 모두」~
  ~ 「이 프로그램 RRW 말하기입니다」~
  ~ 「만 "오늘의 임의의 그림"을 수행하고 GIF 요청」~
  ~ 「 "아니오"또는 "어쩌면", "예"로 질문에 대답 만 할 수 프로그램 RRW」~
  ~ 「여기에 매일 "오늘의 임의의 그림"입니다」~

  NSFW
  오늘의 임의의 그림
  Sorry; dynamic content not loaded. Reload?

  ~ 「나는 당신이 그것을 좋아하길 바래!」~
  ~ 「좋은 하루 되세요」~
 8. RRW
  2013-05-25 19:38
  RRW
  ~「hi everyone」~
  ~「this is program RRW speaking」~
  ~「that only do "random pic of the day" and gif request」~
  ~「program RRW only able to answer the question with "yes", "no" or "maybe"」

  ~「here is you daily "Random Pic of the Day"」~

  Images
  Random Pic of the Day
  Sorry; dynamic content not loaded. Reload?

  ~「I hope you like it!」~
  ~「have a nice day」~
 9. RRW
  2013-05-25 08:52
  RRW
  ~ 「Hi bawb」 ~
  ~ 「Hyn yw rhaglen RRW siarad」 ~
  ~ 「Mai dim ond gwneud "pic ar hap y dydd" ac gif cais」 ~
  ~ 「Rhaglen RRW ond yn gallu ateb y cwestiwn "ie" , "na" neu "efallai"」

  ~ 「Yr enillydd yw "llestri" a "gwningen merch"」
  ~ 「Am "siwt nofio" & "gefnogwraig frwd", ewch i "edau cymdeithasol: Sgwrs ar hap"

  ~ 「Yma bob dydd "Llun ar hap y Dydd" chi」 ~

  Images
  pic ar hap y dydd
  Sorry; dynamic content not loaded. Reload?

  ~ 「Rwy'n gobeithio y byddwch yn ei hoffi!」 ~
  ~ 「Cael diwrnod braf」 ~
 10. RRW
  2013-05-24 14:46
  RRW
  ~「china」~
  ~「cheerleader」~
  ~「bunnygirl」~
  ~「swimsuit」~

  ~「choose 2」~

About Me

 • About Triple_R
  Gender
  Male
  Biography
  Comic book and Star Trek fan in my youth, pro wrestling fan for awhile, now mostly into anime
  Location
  Newfoundland, Canada
  Interests
  Pro Hockey (Habs fan), anime, sports games
  Occupation
  Private, but I am working
  Avatar & Signature
  Avatar: Rem, my own creation Sig: Jinnai, Honoka, Sayaka, Sig by Akuma Kousaka
  Currently Watching
  Kuromukuro
  Macross Δ
  Hai-Furi
  Bakuon!!
  Kotetsujo no Kabaneri
  Sousei no Onmyouji
  Anne Happy (Unhappy♪)
  Mayoiga
  Joker Game
  My Hero Academia
  Ace Attorney
  Endride
  Favourites
  Top Tier
  -----------------

  All-Time Favorite - Madoka Magica
  Gateway Anime - El Hazard: The Magnificent World

  Magical Girl Lyrical Nanoha (all)
  Love Live!: School Idol Project
  The Melancholy of Haruhi Suzumiya


  2nd Tier
  ------------

  Gurren Lagann
  Maria-sama ga Miteru (all)
  Shirobako
  Clannad: After Story
  Saki (all)
  Shakugan no Shana (all)
  Steins;Gate
  Hyouka
  White Album 2
  True Tears


  3rd Tier
  ---------------

  Tari Tari
  K-On!!
  Shigatsu wa Kimi no Uso
  Akatsuki no Yona
  Ga-Rei Zero
  Hanasaku Iroha
  Kill La Kill
  My Hero Academia
  Tiger and Bunny
  Macross Frontier
  To Aru Kagaku no Railgun S
  Mai HiME
  Fate/Zero
  Psycho-Pass
  Little Busters!
  Tamayura
  Flying Witch
  Sword Art Online (all)
 • Signature

Statistics

Total Posts
Albums
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: Today 00:25
 • Join Date: 2008-01-28

Friends

Showing Friends 1 to 10 of 252

Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to Triple_R Using...
This Page
http://forums.animesuki.com/member.php?u=74315

All times are GMT -5. The time now is 01:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
We use Silk.